ข่าว

  100 ปี ชาตกาล กำพล วัชรพล

   ติดต่อโฆษณา

   ติดต่อโฆษณาโฆษณาหนังสือพิมพ์โฆษณาเว็บไซต์โฆษณาทีวี

   การติดต่อโฆษณา

   ลูกค้าประเภทนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา สามารถติดต่อลงโฆษณาได้โดยตรงที่ฝ่ายขายโฆษณาหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เพื่อลงทะเบียนลูกค้าและทำสัญญาโฆษณา พร้อมแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้

   นิติบุคคล

   • สําเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์(ทุกข้อ) ไม่เกิน 3 เดือน
   • สําเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
   • สำเนา ภ.พ.01 / ภ.พ.20 / ภ.พ.09
   • รายชื่อผู้ประสานงาน

   บุคคลธรรมดา

   • สำเนาบัตรประชาชน

   เมื่อการลงทะเบียนได้รับอนุมัติตามขั้นตอนแล้ว ลูกค้าจึงจะสามารถดำเนินการสั่งจองโฆษณาได้ต่อไป

   หลักเกณฑ์การให้ส่วนลดและเครดิต

   ลูกค้าจะได้รับส่วนลดในอัตราส่วนลดที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐประกาศใช้ในแต่ละคราว(ดูตารางส่วนลดประจำปี 2564 ประกอบ)

   การชำระเงินการลงโฆษณา

   เงื่อนไขการชำระเงิน

   • ชำระเงินเป็นเงินสดล่วงหน้า 20 วัน ก่อนวันลงโฆษณา
   • ขอรับเครดิต 15 วัน หลังสิ้นเดือนที่ทำการโฆษณาโดยวาง หนังสือค้ำประกันของธนาคารเป็นจำนวน 3 เท่าของวงเงิน โฆษณาที่ใช้ในแต่ละเดือน
   • ลูกค้าหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สามารถชําระเงินได้ตามระเบียบกลางของแต่ละหน่วยงาน โดยแจ้งเงื่อนไขการชําระเงินก่อนการจองพื้นที่โฆษณา
   • ค่าโฆษณา ออกบิลในนาม บริษัท วัชรพล จํากัด

   ช่องทางการชำระเงิน (ติดต่อแผนกการเงินโฆษณาก่อนการชำระเงินทุกครั้ง)

   • 1.ชำระเป็นเงินสดเต็มจำนวน
   • 2.ชําระเป็นแคชเชียร์เช็ค ในนาม บริษัท วัชรพล จํากัด เท่านั้น
   • 3.ชําระเงินโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

   การหักภาษี ณ ที่จ่าย

   การหักภาษี ณ ที่จ่าย 2% หักเป็นค่าโฆษณา ( ในนาม บริษัท วัชรพล จำกัด )

   การจองโฆษณา

   • 1.ทำการจองโฆษณาเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบฟอร์ม “ ใบจองโฆษณา ” ที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐกำหนดเท่านั้น
   • 2.ส่ง “ ใบจองโฆษณา ” ล่วงหน้า e-mail : tse@thairath.sxxjsc.com หรือส่งใบจองโดยตรงที่ฝ่ายขายโฆษณา

   การตอบรับการจองโฆษณา

   ฝ่ายขายโฆษณา หนังสือพิมพ์ไทยรัฐจะตอบรับการจองโฆษณาเป็นลายลักษณ์อักษรทาง E-mail

   การเปลี่ยนแปลงการจองโฆษณา

   รายการจองโฆษณาที่ได้รับอนุมัติแล้ว ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้า 10 วันก่อนวันลงโฆษณา กรณีแจ้งช้ากว่ากำหนดข้างต้น ต้องชำระค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลง ครั้งละ 2,000 บาท โดยฝ่ายบัญชี/การเงินจะส่งใบแจ้งหนี้ไปพร้อมกับการเรียกเก็บเงินค่าโฆษณา

   การยกเลิกการจองโฆษณา

   รายการที่ได้รับอนุมัติพื้นที่โฆษณาแล้ว

   • ประเภทฟิคส์ / เอ็กตร้า ต้องแจ้งยกเลิกล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันลงโฆษณา
   • ประเภทดิสเพลย์ ต้องแจ้งยกเลิกล่วงหน้า 20 วัน ก่อนวันลงโฆษณา
   • กรณีไม่แจ้งยกเลิกตามกำหนด ต้องชำระค่าใช้จ่าย 10% ของค่าโฆษณา
   • กรณีไม่ได้รับอนุมัติให้ยกเลิกโฆษณา ลูกค้าต้องชำระค่าโฆษณาเต็มจำนวน

   กำหนดวันส่งแบบงานโฆษณา

   กำหนดวันส่งแบบงานโฆษณา จะต้องส่งภายในกำหนดเวลา ดังนี้

   • ผู้ลงโฆษณาจะต้องส่งแบบโฆษณาล่วงหน้า 4 วันทำการ ก่อนวันลงโฆษณา ภายในเวลา 16.00 น.
   • เฉพาะโฆษณาภาพยนตร์ ส่งแบบโฆษณาล่วงหน้า 2 วัน ก่อนวันลงโฆษณา ภายในเวลา 11.00 น.

   การส่งแบบงานโฆษณาเกินกำหนดเวลา จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการส่งแบบล่าช้า 5,000 บาท ต่องานโฆษณา 1 ชิ้น ค่าใช้จ่ายในการส่งแบบล่าช้ามีขึ้นเพื่อจุดประสงค์ที่จะช่วยให้ลูกค้าเคร่งครัดใน การรักษาเวลาในการจัดส่งแบบเท่านั้น

   การกำหนด Format ของ PDF File

   เพื่อให้การประกอบแบบโฆษณาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับแบบโฆษณาเป็น “ PDF File ” เท่านั้น ( ไม่รับเป็นฟิล์ม ) และส่งแบบโฆษณาได้ที่ E-mail: tse@thairath.sxxjsc.com

   การกำหนด Format ของ PDF File

   • PDF Version 1.3 เท่านั้น
   • PDF File ควรจะแปลงจาก Acrobat Distiller หรือ Adobe Illustrator CS, Adobe Indesign CS ขึ้นไป
   • ใน Artwork ทำ Flatten Transparency, Flatten Artwork ( Merge Layer )
   • โฆษณาขาวดำ ต้องมีสีดำ ( K ) เพียง Channel เดียวเท่านั้น ( ไม่ใช่สีที่ผสมด้วย Cyan + Magenta + Yellow )
   • ใน Files Format Options ให้กำหนดค่าของ Postscript เป็น Language Level 3, Inclusion All Fonts
   • จัดทำ Map All Spot Color to Process
   • Resolution ( ความละเอียดของรูปภาพ ) กำหนดค่าไม่น้อยกว่า 200 DPI ( Dot Per Inch ) ตามขนาดจริงที่ลงโฆษณา
   • Line Weight ( ขนาดความหนาของเส้น ) กำหนดค่าไม่น้อยกว่า 0.088 mm หรือ 0.25 point

   หมายเหตุ

   1. หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ไม่รับแก้ไขแบบโฆษณาในทุกกรณี
   2. แบบโฆษณาที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ จะยึดตาม File PDF ที่ลูกค้าส่งและยึดถือ Proof ที่ทำจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเท่านั้น
   3. กรณีที่ลูกค้าต้องการใช้แบบงานโฆษณาเดิมที่เคยส่งไว้ที่ห้องรับแบบแล้ว ลูกค้าต้องแจ้งการใช้ แบบโฆษณาเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังห้องรับแบบโดยตรงหรือที่ E-mail: kanokwan.b@thairath.sxxjsc.com, klinkaew.r@thairath.sxxjsc.com ภายในกำหนดเวลา เช่นเดียวกับการส่งแบบโฆษณาใหม่

   ข้อกำหนดและนโยบายของการโฆษณา

   • 1.ต้องเป็นโฆษณาที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
   • 2.ต้องเป็นโฆษณาที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
    • 2.1โฆษณาพรรคการเมือง
    • 2.2โฆษณาหาเสียง ตอบโต้ โจมตีบุคคลอื่น พรรคการเมืองอื่น ไม่ว่าจะโดยตรงหรือแอบแฝง อันส่อเจตนาว่าเป็นเรื่องการเมือง
    • 2.3โฆษณาชี้แจง อธิบาย หลักการ แนวความคิด ที่กำลังเป็นประเด็นขัดแย้งทางการเมือง
   • 3.ต้องไม่เป็นการโฆษณาพระเครื่อง ของเก่า
    • 3.1โฆษณาขายพระเครื่อง พระบูชา เครื่องราง ของขลัง ที่อ้างว่าได้จากกรุ หรือพระสร้างใหม่ของบุคคล หรือกลุ่มคนที่ไม่มีสถาบันน่าเชื่อถือรองรับ ในกรณีที่เป็นโฆษณาพระเครื่อง จะพิจารณาดูสถาบัน กลุ่มบุคคล และกระบวนการ หากเห็นว่าสอดคล้องกับธรรมเนียมประเพณี ไม่มีข้อความส่อเค้าการหลอกลวงต้มตุ๋นอาจพิจารณาลงโฆษณาได้
    • 3.2โฆษณาอิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ เหนือธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือบุคคล
   • 4.ต้องไม่เป็นโฆษณาที่ส่อเค้าว่า อาจจะขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรม และจริยธรรม
    • 4.1โฆษณาค้าประเวณีที่แอบแฝงไปกับธุรกิจบริการ
    • 4.2โฆษณาหมอดู ทรงเจ้า
    • 4.3โฆษณาขายใบ้หวย
    • 4.4โฆษณาธุรกิจ ที่ส่อเค้าว่าจะเป็นการล่อลวงต้มตุ๋น
   • 5.ต้องเป็นโฆษณาที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมประเพณีอันดีงาม
   • 6.ต้องเป็นโฆษณาที่ไม่ขัดต่อนโยบายของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เช่น ข้อความ เสียดสี / ล้อเลียน / หมิ่นประมาท / ล่อลวง / ข้อความเท็จ ฯลฯ
   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 03:09 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการ
   {ufabet}| {ufa356}| {ufa}| {ufabet168}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun88}| {xo slot}| {joker123}| {365 bet}| {sa casino}| {sagame66}| {w88}| {m88}| {happyluke}| {fifa55}| {rb88}| {bet365}| {365bet}| {1xbet}| {empire777}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1688}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa357}| {ufa}| {ufabet169}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun89}| {xo slot}| {joker124}| {366 bet}| {sa casino}| {sagame67}| {w89}| {m89}| {happyluke}| {fifa56}| {rb89}| {bet366}| {365bet}| {1xbet}| {empire778}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1689}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa358}| {ufa}| {ufabet170}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun90}| {xo slot}| {joker125}| {367 bet}| {sa casino}| {sagame68}| {w90}| {m90}| {happyluke}| {fifa57}| {rb90}| {bet367}| {365bet}| {1xbet}| {empire779}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1690}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa359}| {ufa}| {ufabet171}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun91}| {xo slot}| {joker126}| {368 bet}| {sa casino}| {sagame69}| {w91}| {m91}| {happyluke}| {fifa58}| {rb91}| {bet368}| {365bet}| {1xbet}| {empire780}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1691}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa360}| {ufa}| {ufabet172}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun92}| {xo slot}| {joker127}| {369 bet}| {sa casino}| {sagame70}| {w92}| {m92}| {happyluke}| {fifa59}| {rb92}| {bet369}| {365bet}| {1xbet}| {empire781}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1692}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa361}| {ufa}| {ufabet173}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun93}| {xo slot}| {joker128}| {370 bet}| {sa casino}| {sagame71}| {w93}| {m93}| {happyluke}| {fifa60}| {rb93}| {bet370}| {365bet}| {1xbet}| {empire782}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1693}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa362}| {ufa}| {ufabet174}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun94}| {xo slot}| {joker129}| {371 bet}| {sa casino}| {sagame72}| {w94}| {m94}| {happyluke}| {fifa61}| {rb94}| {bet371}| {365bet}| {1xbet}| {empire783}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1694}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa363}| {ufa}| {ufabet175}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun95}| {xo slot}| {joker130}| {372 bet}| {sa casino}| {sagame73}| {w95}| {m95}| {happyluke}| {fifa62}| {rb95}| {bet372}| {365bet}| {1xbet}| {empire784}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1695}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa364}| {ufa}| {ufabet176}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun96}| {xo slot}| {joker131}| {373 bet}| {sa casino}| {sagame74}| {w96}| {m96}| {happyluke}| {fifa63}| {rb96}| {bet373}| {365bet}| {1xbet}| {empire785}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1696}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa365}| {ufa}| {ufabet177}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun97}| {xo slot}| {joker132}| {374 bet}| {sa casino}| {sagame75}| {w97}| {m97}| {happyluke}| {fifa64}| {rb97}| {bet374}| {365bet}| {1xbet}| {empire786}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1697}| {joker game}| {lucabetasia}|
   {ufabet}| {ufa356}| {ufa}| {ufabet168}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun88}| {xo slot}| {joker123}| {365 bet}| {sa casino}| {sagame66}| {w88}| {m88}| {happyluke}| {fifa55}| {rb88}| {bet365}| {365bet}| {1xbet}| {empire777}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1688}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa357}| {ufa}| {ufabet169}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun89}| {xo slot}| {joker124}| {366 bet}| {sa casino}| {sagame67}| {w89}| {m89}| {happyluke}| {fifa56}| {rb89}| {bet366}| {365bet}| {1xbet}| {empire778}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1689}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa358}| {ufa}| {ufabet170}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun90}| {xo slot}| {joker125}| {367 bet}| {sa casino}| {sagame68}| {w90}| {m90}| {happyluke}| {fifa57}| {rb90}| {bet367}| {365bet}| {1xbet}| {empire779}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1690}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa359}| {ufa}| {ufabet171}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun91}| {xo slot}| {joker126}| {368 bet}| {sa casino}| {sagame69}| {w91}| {m91}| {happyluke}| {fifa58}| {rb91}| {bet368}| {365bet}| {1xbet}| {empire780}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1691}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa360}| {ufa}| {ufabet172}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun92}| {xo slot}| {joker127}| {369 bet}| {sa casino}| {sagame70}| {w92}| {m92}| {happyluke}| {fifa59}| {rb92}| {bet369}| {365bet}| {1xbet}| {empire781}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1692}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa361}| {ufa}| {ufabet173}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun93}| {xo slot}| {joker128}| {370 bet}| {sa casino}| {sagame71}| {w93}| {m93}| {happyluke}| {fifa60}| {rb93}| {bet370}| {365bet}| {1xbet}| {empire782}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1693}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa362}| {ufa}| {ufabet174}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun94}| {xo slot}| {joker129}| {371 bet}| {sa casino}| {sagame72}| {w94}| {m94}| {happyluke}| {fifa61}| {rb94}| {bet371}| {365bet}| {1xbet}| {empire783}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1694}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa363}| {ufa}| {ufabet175}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun95}| {xo slot}| {joker130}| {372 bet}| {sa casino}| {sagame73}| {w95}| {m95}| {happyluke}| {fifa62}| {rb95}| {bet372}| {365bet}| {1xbet}| {empire784}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1695}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa364}| {ufa}| {ufabet176}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun96}| {xo slot}| {joker131}| {373 bet}| {sa casino}| {sagame74}| {w96}| {m96}| {happyluke}| {fifa63}| {rb96}| {bet373}| {365bet}| {1xbet}| {empire785}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1696}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa365}| {ufa}| {ufabet177}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun97}| {xo slot}| {joker132}| {374 bet}| {sa casino}| {sagame75}| {w97}| {m97}| {happyluke}| {fifa64}| {rb97}| {bet374}| {365bet}| {1xbet}| {empire786}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1697}|
   {joker game}| {lucabetasia}|